1. Procesverbali i seancës së trembëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 15 maj të vitit 2023;
 2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit VINER,
 3. Kërkesë për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues të MAKEDONIJA OSIGURUVANJE  për personin Boshko Andov.
 4. Kërkesë për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues të MAKEDONIJA OSIGURUVANJE  për personin Vesna Gjorçeva.
 5. Kërkesë për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues të MAKEDONIJA OSIGURUVANJE  për personin Tatjana Dimov.
 6. Miratimi i vendimit për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit, Julia Ruskovska;
 7. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen e raporteve që shoqëritë e përfaqësimit në sigurime, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat i dorëzojnë në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve si dhe afatet dhe mënyrat e dorëzimit të tyre;
 8. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve SMART,
 9. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së brokerimit të sigurimeve MAK TREND BROKER SHA Shkup MANI SOLUTIONS SHA Shkup,
 10. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve ASUC BROKER SHA Shkup;
 11. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve M Broker SHA SHKUP.
 12. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve VIA BROKER SHA – SHKUP.
 13. Vendim lidhur me mospërputhshmërinë e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve Mint SHA – SHKUP.
 14. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Jo-Jetë Euroins Osiguruvanje SHA Shkup,
 15. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të SHA të sigurimeve EUROLINK Shkup,
 16. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të SHA GRAVE JO-JETË Shkup,
 17. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të SHA të sigurimeve dhe risigurimeve MAKEDONIJA Shkup – Viena Inshurens Grup,
 18. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëri e Sigurimeve të Jetës,
 19. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Jo-Jetë Kroacija Osiguruvanje SHA Shkup,
 20. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
 21. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Triglav Osiguruvanje SHA Shkup,
 22. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë Aksionere Sava Osiguruvanje Shkup,
 23. Informacionit lidhur me procedurimin e Shërbimit Profesional të Mbikëqyrjes sipas konkluzionit të marrë nga ana e Këshillit të Ekspertëve.