1. Raporti Vjetor mbi gjendjen dhe lëvizjen e tregut të sigurimeve për vitin 2020,

2. Raporti Vjetor mbi funksionimin e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,

3. Vendim në lidhje me një kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup (në përputhje me nenin 5 paragrafi (5) të Ligjit për Sigurimin e Detyreshëm në Qarkullim,

4. Vendim në lidhje me një kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup (mosnjoftimi sipas nenit 104 të Ligjit të Mbikëqyrjes të Sigurimeve),

5. Kërkesë për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëria e Sigurimeve Jo-Jetë Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit,

6. Kërkesë për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime  RIZIKO OSIGURUVANJE SHA Shkup personit Savo Shishkovski dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit,

7. Njoftim për zgjidhjen/prishjen e kontratës për përfaqësim në sigurime me personin Sllavica Dimitrieviq dhe Aktvendimin për revokimin e licencës,

8. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit për Triglav Osiguruvanje SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për pëlqim,

9. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit për Triglav Osiguruvanje Jetë SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për pëlqim

10. Informacion mbi certifikimin e AMS-së me Standardin Ndërkombëtar për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001: 2015.