1. Procesverbal i seancës së tretë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 8 shkurt të vitit 2024;
  2. Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023,
  3. Vendimit për shpërndarjen e tepricës neto të të ardhurave mbi shpenzimet e bëra të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023.