1. Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit anëtar i organit të menaxhimit në SHS UNIKA SHA Shkup për personin Biljana Stojanov,
 2. Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit anëtar i organit të menaxhimit në SHS UNIKA SHA Shkup për personin Borçe Bogeski,
 3. Lista e Tarifave për ndryshimin dhe plotësimin e Listës së Tarifave për përmbajtjen dhe vlerën e kompensimeve dhe tatimeve që i paguhen Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës,
 4. Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e brokerimit në sigurime BROLINS SHA Shkup,
 5. Vendim për heqjen e licencës për përfaqësuesin në sigurime Marjan Hristovski,
 6. Vendimit për vendosjen e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA SHKUP,
 7. Vendim për vendosjen e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime  dhe ngritjen e procedures ndëshkuese kundër S.T.M. Broker Plus SHA Skopje,
 8. Vendimpër ngritjen e procedures ndëshkuese kundër Shparkase Banka Makedonija SHA Shkup,
 9. Vendim për ngritjen e procedures ndëshkuese kundër Grave Osiguruvanje Jo-jetë SHA Shkup,
 10. Vendim për vendosjen e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë Aksionare  të Sigurimeve Viner Lajf – Viena Inshurens Grup Skopje,
 11. Vendim për ngritjen e procedures ndëshkuese kundër Shoqërisë së Sigurimeve  Halk Osiguruvanje SHA Shkup dhe personit përgjegjës në shoqërinë e sigurimeve,
 12. Informacion nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve në lidhje me nevojën e marrjes së masave dhe aktiviteteve shtesë për të parandaluar përhapjen e COVID 19 (korona virusit).