1.       Miratimi i Procesverbalit të seancës së dhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 4.5.2022 në orën 11:00;

2.       Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup,

3.       Aktvendim për shqiptimin e masave shtesë ndaj Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup,

4.       Plani i ndryshuar vjetor i mbikëqyrjes në terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022.

5.       Rregullore për formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje;

6.       Raporti Financiar për vitin 2021 me raportin e auditimit;

7.       Kërkesë për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në Shoqërinë e Sigurimeve  VINER LAJF SHA Shkup për personin Elena Jakimovska Petrevska dhe sjellja e Aktvendimit për dhënie të pëlqimit.

8.       Kërkesë për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve HALK OSIGURUJEVE SHA Shkup dhe sjellja e Aktvendimit.

9.       Kërkesë për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SN OSIGURITELEN BROKER SHA Manastir për personin Zoran Pejçinovski dhe sjellja e Aktvendimit.

10.   Kërkesë për marrjen e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në VIA BROKER AD Shkup për personin Xhemal Nuishi dhe sjellja e Aktvendimit.

11.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Irihan Ebibi dhe sjellja e Aktvendimit.

12.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Natasha Qolevska dhe sjellja e Aktvendimit,

13.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Nikolla Stefkovski dhe sjellja e Aktvendimit.

14.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësuese të sigurimeve të personit Iva Petrovska dhe sjellja e Aktvendimit.

15.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësuese të sigurimeve të personit Natasha Petkovska dhe sjellja e Aktvendimit.

16.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime dhe revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Zharko Llazarevski dhe sjellja e Aktvendimit.

17.   Informacion për skadimin e kontratave në lidhje me teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në AMS.