1. Vendim për dhënien e pëlqimit që Shoqëria e Shërbimeve të Auditimit, Konsulencës dhe Taksave DILOIT DOO Shkup të auditojë pasqyrat financiare të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.