1. Vendim për ndryshimin e Statutit të Triglav Osiguruvanje – Jetë SHA Shkup,
  2. Vendim për dhënien e lejes për inkorporimin e klasës 21 – Sigurimi i jetës në lidhje me aksionet në fondet e investimeve nga grupi  i sigurimeve të jetës në  veprimtarinë e Triglav Osiguruvanje – Jetë SHA Shkup,
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup,
  4. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i Bordit Drejtues të Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup për personin, Agron Tairi,
  5. Vendim për dhënien e pëlqimit të Shoqërisë për shërbime auditive GRANT TORNTON SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup për vitin 2019,
  6. Vendim për tërheqjen e pëlqimit për kryerjen e veprimtarive të sigurimit nga një bankë,
  7. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimet e Statutit të Sava osiguruvanje sh.a. Shkup