1. Procesverbali i seancës së njëzet e nëntë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 6.12.2021 në orën 10:00,
  2. Ndryshimi i Planit Vjetor të Punësimeve për vitin 2021 në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve.
  3. Aktvendim për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për formimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës së aktuarit.