1. Procesverbali i seancës së 21-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 11 korrik të vitit 2023;
  2. Shqyrtimi dhe marrja e vendimit në lidhje me Ekstraktin nga Projekt-procesverbali i seancës së Njëqind e gjashtëdhjetë e katërt të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 4 korrik 2023