1.       Procesverbali nga seanca e parë e Këshllit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2022, të mbajtur më datë 12.1.2022 në orën 13:00;

2.       Plani strategjik për auditimin e brendshëm për periudhën 2022 – 2024;

3.       Plani Vjetor i Auditimit të Brendshëm për vitin 2022,

4.       Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues të Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës UNIKA LIFE SHA Shkup, personit Adnan Emrovski,

5.       Aktvendim për formimin e Komisionit për mbajtjen eprovimit profesional për agjentë/përfaqësues  të sigurimeve

6.       Aktvendim për formimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për brokerë sigurimesh.

7.       Aktvendim për formimin e Komisionit për auditimin e provimit profesional për përfaqësues të sigurimeve.

8.       Aktvendim për formimin e Komisionit për auditimit të provimit profesional për brokerë në sigurime.

9.       Aktvendim për caktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të marrin pjesë në mbajtjen  e provimeve profesionale për agjentë/përfaqësues të sigurimeve.

10.   Aktvendim për caktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të marrin pjesë në mbajtjen  e provimeve profesionale për brokerë sigurimesh.

11.   Vendim për miratimin e Planit Vjetor për Prokurime Publike të Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, për vitin 2022.