1. Procesverbali i seancës së njëzet e gjashtë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 29.10.2021 në orën 11:00,
  2. Vendimi për shqiptimin e masës të mbikëqyrjes për GNS SHA Osiguritelna polisa Shkup,
  3. Plani për shenjat arkivore për shpërndarjen e akteve për vitin 2022, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
  4. Lista të materialit dokumentar me afate për ruajtjen e tij për vitin 2022, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe
  5. Lista të lëndës arkivore me vlerë të përhershme për vitin 2022, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
  6. Raporti për ankimimet e parashtruara në AMS, 3K, 2021,
  7. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Ana Mijakovska;
  8. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Ilija Mançev.
  9. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Julijana Vellkovska Georgijevska;
  10. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Stefanija Taneva.