1. Procesverbali i seancës së njëzet e tetë të Këshillit të AMS-së të mbajtur më 30 nëntor të vitit 2022;
  2. Aktvendim që Shoqëria e auditimit, konsulencës dhe shërbimeve tatimore Diloit  SH.P.K. Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të KROACIA OSIGURUVANJE SHA –  Shoqëria  e Sigurimeve Jo-Jetë Shkup për vitin 2022; dhe
  3. Aktvendim për dhënien e miratimit për marrjen e pjesëmarrjes së kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime BROLINS SHA Shkup, për personin e Lolita Mlladenovska.