1. Vendim për kërkesën e paraqitur për ndryshimin e selisë të SHA të sigurimeve EUROLINK, Shkup,
  2. Vendim për kërkesën e paraqitur për ndryshimin e statutit të SHA të shoqërisë së sigurimeve EUROLINK, Shkup,
  3. Miratimi i Udhëzimit për mënyrën dhe procedurën e mbajtjes së provimeve për lëndët e Kurrikulës për mbajtjen e provimit profesional i cili nevojitet për të marrë licencë pune si aktuar i autorizuar me propozim të Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për aktuarë,
  4. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve në përputhje me Programin K-5,
  5. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.