1. Vendim për vendosjen e masës së mbikëqyrjes për Kroacia Osiguruvanje SHA- Shoqëri e Sigurimeve të Jetës,
  2. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Kroacia Osiguruvanje SHA ​​Shkup,
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit të Shoqërisë së Auditimit KPMG MAKEDONIA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të SAVA Osiguruvanje  sh.a. Shkup
  4. Plani Vjetor i Punësimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022.