1. Procesverbali i seancës së njëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 15 maj të vitit 2024;
  2. Vendim për masat mbikëqyrëse për Eurolink për mbikëqyrjen e TI-së;
  3. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Simona Mitovska;
  4. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Sanja Zdravkova Moleroviq;
  5. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Marija Gjurovska;
  6. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Ivan Trenov;
  7. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Zhaklina Angjelkoviq;
  8. Aktvendim për revokimin e licencës përfaqësues të sigurimeve për personin Aleksandra Qurçieva Dimitrieva;