1. Procesverbali i seancës së 12-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 12 shtator të vitit 2023.
  2. Kërkesë për marrjen e lejes për ushtrimin e aktiviteteve të brokerimit në sigurime  të SHBS GrEKo Internatcional SHA Shkup dhe miratimi i aktvendimit.
  3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në TRIGLAV Osiguruvanje SHA Shkup për personin Gjorgje Vojnoviq dhe miratimin e aktvendimit.
  4. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri audituese për vitin 2023 të Kroacija Jo-Jetë dhe miratimi i Aktvendimit.
  5. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.