1. Plani vjetor  për furnizime publike të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,
  2. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime nr. 09-4380 / 1 me datë 23.12.2011, të personit Nenad Jovanovski
  3. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime nr. 09-3514 /2 me datë 4.10.2011, të personit Jordanka Bogatinovska
  4. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime nr. PA 19-3-433 me datë 13.07.2018, të personit Natali Gjoshoska