1. Plani Vjetor i vitit 2021 për Trajnime të Nëpunësve Administrativë në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve
  2. Vendim për shumën e normës maksimale të interesit gjatë llogaritjes të provigjonit matematikor,
  3. Plani Strategjik për Auditimin e Brendshëm për periudhën 2021 – 2023,
  4. Plani Strategjik për Auditimin e Brendshëm për periudhën 2021,
  5. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për ndryshimin e selisë së TRIGLAV JETË SHA Shkup,
  6. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për ndryshimin e statutit të TRIGLAV JETË SHA Shkup,
  7. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për formimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime për vitin 2020
  8. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për formimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime për vitin 2020.