1. Procesverbal i seancës së njëzet e katërt të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së për vitin 2021, të mbajtur më 30.9.2021 në orën 11:00,
  2. Raport  nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site  2K2021,
  3. Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, përfshirë edhe datën 30.09.2021,
  4. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Kroacia Osiguruvanje -Jetë SHA Shkup,
  5. Aktvendim për shfuqizimin e Aktvendimit për shqiptimin e masave plotësuese ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup nr. PA1 nr. 08-2-96 me datë 30.9.2021.