1.       Procesverbali i seancës së njëzetë e tretë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 12.10.2022 në orën 12:00;

2.       Aktvendimi për dhënien e dakordimit për Shoqërinë e Shërbimeve të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë së Sigurimeve UNIKA SHA, Shkup për vitin 2022;

3.       Aktvendimi për dhënien e dakordimit për Shoqërinë e Shërbime të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA, Shkup për vitin 2022;

4.       Raporti i Komisionit për përzgjedhjen e punimit më të mirë investigues në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022.

5.       Informacioni lidhur me Kërkesën/Lutjen për shtyrjen/vazhdimin e provimit për aktuarë për kandidaten Sanja Stojanoska.