1. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e emrit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve dhe Risigurimeve MAQEDONI – Shkup – Viena Inshurens Grup,
2. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve dhe Risigurimeve MAQEDONI – Shkup – Viena Inshurens Grup,
3. Aktvendimit për dhënien e pëlqimit për marrjen e pëlqimit për shoqërinë audituese të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER LAJF – Viena Inshurens Grup,
4. Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të Nikolla Stefanov,
5. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve Euroins Osiguruvanje SHA Shkup,
6. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve Unika SHA Shkup.