1. Procesverbali i seancës së gjashtë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 10.3.2022 në orën 12:30,
  2. Vendim për Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVJE SHA Shkup me procesverbal për kundërvajtje.
  3. Kërkesë për vazhdimin e dhënies së provimit profesional për agjent/përfaqësues të sigurimeve për personin Filip Kostadinovski dhe miratimin e Aktvendimit për vazhdimin e dhënies së provimit profesional.
  4. Kërkesë për vazhdimin e dhënies së provimit profesional për agjent/përfaqësues të sigurimeve për personin Gligor Joveski dhe miratimin e Aktvendimit për vazhdimin e provimit profesional.
  5. Kërkesë për vazhdimin e dhënies së provimit profesional për agjent të sigurimit për personin Jelisaveta Georgieva Joveska dhe miratimin e Aktvendimit për vazhdimin e dhënies së provimit profesional.
  6. Vendim lidhur me njoftimin për ndërprerje/zgjidhje të kontratës për përfaqësim në sigurim me personin Darko Kosteski dhe miratim i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime.
  7. Vendim për njoftimin për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurim me personin Milena Veliçkoviq dhe miratimin e Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime,
  8. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për anëtar të organit drejtues të TRIGLAV Sigurimeve për personin Vojdan Jordanov dhe miratimi i Aktvendimit për dhënie të pëlqimit.
  9. Raporti nga provimi i zhvilluar për lëndën Matematikë Aktuariale 1 – edukatore Tihana Radishiq.