1. Procesverbali i seancës së tetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024, të mbajtur më 4 prill të vitit 2024;
 2. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj MAKEDONIJA osiguruvanje SHA Shkup – Viena Inshurens Grup,
 3. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së Sigurimeve Kroacia Osiguruvanje  – Jetë SHA Shkup,
 4. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Jo-Jetë – Kroacia Osiguruvanje SHA Shkup,
 5. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Triglav Osiguruvanje SHA Shkup,
 6. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Sava osiguruvanje sh.a. Shkup,
 7. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj GKS –SHA OSIGURITELNA POLISA SHKUP,
 8. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Unika Jetë,
 9. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Unika  Jo-Jetë,
 10. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes Grave jetë,
 11. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Grave Jo-Jetë,
 12. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes Viner jetë,
 13. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes Eurolink,
 14. Strategji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për periudhën 2024-2027. 
 15. Ndryshimi i Planit Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, për vitin 2024,.
 16. Kërkesë për marrjen e lejes për ndryshim të statusit – bashkimin e shoqërisë së sigurimeve VINER SHA Skopje me ADOR MAKEDONIA OSIGURUVANE Shkup me miratimin e aktvendimit.
 17. Rregullore për mënyrën dhe procedurën për përzgjedhjen dhe vlerësimin e përshtatshmërisë së anëtarit të organit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimeve dhe njoftimin e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 18. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e dakordimeve;
 19. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Gordan Nacev;
 20. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Emil Parishko;
 21. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Nikollçe Markovski;
 22. Aktvendim  për marrjen e dakordimit për fitimin e pjesëmarrjes së kualifikuar në SHPS LAJON INS SHA Shkup në personin e Boris Georgievskit;
 23. Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024, përfshirë edhe datën 31.03.2024.
 24. Kërkesë e parashtruar nga Organizata Sindikale e AMS-së lidhur me pjesëmarrjen në Lojërat sportive të  24-ta të Sindikatës, dhe
 25. Informacion mbi përgjigjet e marra nga shoqëritë e sigurimeve lidhur me kërkesën e Agjencisë për politikat afariste dhe planet për prezantim dhe zbatim MSFI 17 – Kontratat e sigurimit dhe konkluzionet e propozuara për aktivitetet e ardhshme të Agjencisë