1. Procesverbali i seancës së katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 2 shkurt të vitit 2023;
 2. Aktvendim për shqiptimin e masave shtesë për Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.
 3. Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022 (bashkangjitur komplet me llogaritë përfundimtare dhe Bilancin e Tatimeve).
 4. Vendim për shpërndarjen e tepricës neto të të hyrave mbi shpenzimet e bëra të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022,
 5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në  NGO OSIGURITELNA POLICA SHA Shkup për Vladimir Toshevskin dhe sjelljen e Aktvendimit.
 6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të KROACIJA Jo-Jetë dhe sjelljen e Aktvendimit,
 7. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues/agjent të sigurimeve për personin  Vangel Mihajllov;
 8. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues/agjent të sigurimeve për personin  Ana Panova;
 9. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues/agjent të sigurimeve për personin  Marjan Nikollovski;
 10. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues/agjent të sigurimeve për personin  Elena Mihajllovska;
 11. Aktvendimi për revokimin e licencës për përfaqësues/agjent të sigurimeve për personin  Kate Markov;
 12. Informacioni për gjendjen financiare dhe aftësinë paguese të tregut të sigurimeve në vitin 2022,
 13. Informacionit me të dhëna statistikore dhe financiare të sigurimeve nga veprimtaria e shoqërive të sigurimeve në vitin 2022,
 14. Informacioni për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, me datë 31.12.2022,
 15. Aktvendim për formimin e Komisionit për realizimin e provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime në vitin 2023.
 16. Aktvendim për formimin e Komisionit për realizimin e provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2023.
 17. Aktvendim për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimeve profesionale për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime në vitin 2023.
 18. Aktvendim për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimeve profesionale për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2023.
 19. Aktvendim për formimin e Komisionit për auditimin e provimeve të mbajtuara profesionale për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime në vitin 2023.
 20. Aktvendim për formimin e Komisionit për auditimin e provimeve të mbajtuara profesionale për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2023.