Seancë e mbajtur më 23.09.2022

  1. Procesverbali  i seancës së njëzetë e njëtë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 14.9.2022 në orën 12:00;
  2. Raporti i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vlerësimin vjetor të rrezikut të jashtëm të subjekteve të mbikëqyrura nga aspekti i parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
  3. Kërkes për dakordim për shoqëri të auditimit për vitin 2022 të paraqitur nga Shoqëria e Sigurimeve KROACIA JETË SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit.