1. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj STM broker,
  2. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Ensa broker,
  3. Informacioni për tregun e sigurimeve për tremujorin e dytë, të vitit 2020,
  4. Informacion nga mbikëqyrja off-site për tremujorin e dytë, të vitit 2020,
  5. Vendim për zbatimin e një procedure dhe krijimin e një Komisioni për përcaktimin e pasurisë të luajtshme që për shkak të vjetërsimit, daljes nga përdorimi ose vjetërsimit teknologjik nuk përdoren në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe nuk mund të shiten ose shkëmbehen,
  6. Vendimi për zhvillimin e një procedure dhe krijimin e një Komisioni për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurisë së luajtshme nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, pa kompensim.
  7. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit, Aleksandar Spirkoski