1. Procesverbali i seancës njëzetë e dy të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 27.8.2021 në orën 10:00,
 2. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes nga zbatimi i mbikëqyrjes aktuariale në terren për Grave jo-jetë,
 3. Aktvendim për marrjen e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë Aksionare për Sigurime VINER – Viena Inshurens Grup Shkup,
 4. Informacioni në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë së Sigurimeve Euroins Osiguruvanje SHA Shkup,
 5. Informacioni në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Sava Osiguruvanje SHA Shkup,
 6. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Aleksandar Mirçeski,
 7. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Biljana Poposka,
 8. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Evgenija Qimova,
 9. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Ivana Gjorgjieva,
 10. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Ljubomir Popov,
 11. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Marjan Spasevski,
 12. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Mirjeta Ramadani,
 13. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Nikica Gjorgjievski,
 14. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Nikolla Zafiroska,
 15. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Snezhana Loteska,
 16. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Suzana Hristova.