1. Vendim për krijimin e Komisionit për inventarizimin e aseteve dhe burimeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve me bilancin e 31 dhjetorit të vitit 2020,
  2. Udhëzim për punën e Komisionit për inventarizimin e aseteve dhe burimet e fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve me bilancin e 31 dhjetorit të vitit 2020,
  3. Rregullore për llogaritjen e provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimeve dhe/ose risigurimeve, –
  4. Plani i mbikëqyrjes në terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
  5. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Aksionare GRAVE JO-JETË Shkup për personin Salaudin Imami,
  6. Vendim për mbajtjen e trajnimit dhe provimit professional, i cili është i nevojshëm për të ushtruar profesionin e aktuarit të autorizuar në periudhën 2021-2023;
  7. Vendim për miratimin e Kurrikulës për dhënien e provimit professional, i cili është i nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar,
  8. Vendim për përcaktimin e kritereve për zgjedhjen e pedagogëve për mbajtjen e trajnimit dhe të provimit professional, të nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar,
  9. Vendim për përcaktimin e kompensimit monetar të pedagogëve të angazhuar për mbajtjen e trajnimit dhe provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar.
  10. Vendim për krijimin e një Komisioni për mbajtjen e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar (2021-2023),
  11. Vendim për ndryshimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020.