1. Procesverbali i seancës së katërmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 15 maj të vitit 2023;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri auditimi për vitin 2023 të OSIGURITELNA POLICA dhe marrjen e Aktvendimit;
  3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e pozitës së anëtarit të organit drejtues të UNIKA LIFE për personin Aleksandra Shkëmbi dhe marrjen e Aktvendimit;
  4. Raporti për ankesat e dorëzuara në AMS-së nga persona të siguruar, përfitues të sigurimeve dhe nga persona të tretë të dëmtuar, për tremujorin e parë të vitit 2023.