1. Procesverbali i seancës së trembëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2022, të mbajtur më 14.06. 2022 në ora 13:00;
  2. Raporti vjetor për gjendjen dhe lëvizjen e tregut të sigurimeve në vitin 2021.