1. Procesverbali i seancës së katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 8.2.2022 në orën 14:00;
  2. Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021;
  3. Vendim për shpërndarjen e tepricës neto të të hyrave mbi shpenzimet e realizuara të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021;
  4. Aktvendim për miratimin e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në GKS SHA OSIGURITELNA POLISA SHKUP për personin Vladimir Toshevski;
  5. Aktvndim për miratimin e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Grave Osiguruvanje SHA Shkup për personin Zoran Stojanovski;
  6. Vendim për caktimin e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimeve GRAVE Osiguranje Jo-Jetë SHA Shkup;
  7. Raporti nga provimi i zhvilluar për lëndën Modelet e përvojës;
  8. Raporti për ankimimet e parashtruara në AMS, 4K, 2021;
  9. Informacioni për Strategjinë Kombëtare të FinTechFintek;
  10. Informacioni për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, me datë 31.12.2021:
  11. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes së pjesshme të kryer në terren për tërë funksionimin e Shoqërisë Aksionare GRAVE Shkup lidhur me zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me Ligjin për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit.