1. Raporti për Auditues të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor të vitit 2020,

2. Kërkesë për miratimin e pëlqimit për marrjen e pjesëmarrjes së kualifikuar në SHBS DELTA INS BROKER SHA Shkup personit Olivera Klinçarova dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit,

3. Kërkesë për miratimin e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit për vitin 2021 të Grupacionit Kombëtar të Sigurimeve SHA Osiguritelna Polisa Shkup dhe Aktvendim për dhënien e pëlqimit;

4. Vendimi për mbajtjen e trajnimeve për broker të sigurimeve për vitin 2021;

5. Vendimi për mbajtjen e trajnimeve për përfaqësues të sigurimeve për vitin 2021 dhe

6. Raporti nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site për vitin 2020.