1. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e emërtimit të Shoqërisë të Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statusit të Shoqërisë të Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup