1. Procesverbal i seancës së njëzet e shtatë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 18.11.2021 në orën 12:00,
  2. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site  të Shoqërisë të Sigurimeve Makedonia Osiguruvanje SHA Shkup
  3. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site  të Shoqërisë të Sigurimeve VINER Lajf Viena Inshurens Grup SHA Shkup