1. Procesverbali i seancës së njëzet e katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 15 gusht të vitit 2023;
  2. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
  3. Plan Vjetor i Punësimit për vitin 2024 të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.