1. Procesverbali i seancës së 30-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 6 tetor të vitit 2023;
  2. Raporti nga verifikimi intern,
  3. Informacion për zbatimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, përfshirë edhe datën 30.09.2023.
  4. Raport nga Komisioni për përzgjedhjen e punimit më të mirë investigativ në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023,
  5. Raport nga Komisioni për përzgjedhjen e veprës më të mirë artistike – vizatim dhe veprën më të mirë letrare – poezi për nxënës të arsimit fillor dhe veprën më të mirë letrare – tregim/ese, për nxënës të arsimit të mesëm.
  6. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshimin e selisë së Kroacia Osiguruvanje SHA-Shoqëri e Sigurimeve të Jetës , Shkup,
  7. Aktvendim për dhënien e dakordimit  për ndryshimit të Statutit të Kroacia Osiguruvanje SHA-Shoqëri e Sigurimeve të Jetës , Shkup,
  8. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshim të Statutit të Kroacia Osiguruvanje SHA-Shoqëri e Sigurimeve Jo-Jetë , Shkup
  9. Aktvendim për dhënien e dakordimit  për ndryshimit të Statutit të Kroacia Osiguruvanje SHA-Shoqëri e Sigurimeve Jo-Jetë , Shkup,
  10. Kërkesë për marrjen e lejes për futjen e klasës 21 – Sigurimi i jetës në lidhje me aksionet në fondet investive nga grupi i sigurimit të jetës, në veprimtarinë e Shoqërisë së Sigurimeve PRVA ZIVOT SHA Shkup dhe marrja e aktvendimit dhe
  11. Kërkesën për dakordimin për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve PRVA ZIVOT SHA Shkup dhe miratimi i aktvendimit.