– Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Triglav Osiguruvanje Jetë SHA, Shkup personit Vilma Uçeta Duzlevska,
– Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në TRIGLAV Osiguruvanje, personit Vojdan Jordanov,
– Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Vladimir Moloski
– Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e selisë të regjistruar të Shoqërisë Aksionare EUROINS OSIGURUVANJE Shkup,
– Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë Aksionare EUROINS OSIGURUVANJE Shkup,
– Informacion për Kroacia Jo-Jetë për mos-shqiptimin e masave mbikëqyrëse,
– Vendim për Viener Jo-Jetë për shqiptimin e gjobës.