1. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të VINER;
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të një anëtari të organit drejtues në EUROINS për personin Ralica Guberova,
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të një anëtari të organit drejtues në ADOR MAQEDONIA për personin Boshko Andov,
  4. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të një anëtari të organit drejtues në ADOR MAQEDONIA për personin Vesna Gjorçeva,
  5. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues në ADOR MAQEDONIA për personin Risto Sekulovski,
  6. Vendim për dhënien e pëlqimit të shtëpisë auditive Pellagonia të kryejë auditim të raporteve financiare të Grupacionit Kombëtar për Sigurime SHA OSIGURITELNA POLISA Shkup për vitin 2019.
  7. Vendim për masat mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Viener -Viena Inshurens Grup Shkup,