1. Procesverbali i seancës së tridhjetë e katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 12 dhjetor të vitit 2023;
 2. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 3. Vendim për mosrakordimin e Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve EUROMAK SHA Shkup;
 4. Plani Strategjik i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për periudhën 2024-2026;
 5. Plani Strategjik për auditimin e brendshëm për periudhën 2024-2026;
 6. Plani Vjetor i Auditimit të Brendshëm për vitin 2024;
 7. Aktendim për dhënien e dakordimit për ushtrimin e pozicionit anëtar i Bordit të Drejtorëve të SAVA Osiguruvanje  SH.A. Shkup të personit Kristijan Leshkov;
 8. Rregullore mbi përshtatshmërinë e mbulimit të risigurimit, mënyrën e llogaritjes së shumës së mbulimit maksimal të shoqërisë së sigurimeve në tabelën për mbulimin maksimal dhe mënyrën e llogaritjes së dëmit maksimal të mundshëm;
 9. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Aleksandra Mitreska;
 10. Vendimi për shqiptimin e masës të mbikëqyrjes për shqërinë e brokerimit të sigurimeve Smart Mani Sollushens sha Shkup;
 11. Plani Vjetor për Mbikëqyrjen në Terren për vitin 2024;
 12. Raporti për auditimin e zbatimit të provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2023 (sezoni i provimeve shkurt-gusht 2023);
 13. Raporti për mbajtjen e provimit për lëndën e katërt të Kurrikulës për kryerjen e provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes për të punuar si aktuar i autorizuar, (2023-2024) – Ekonomi;
 14. Raporti për mbajtjen e provimin për lëndën e tretë të Kurrikulës për kryerjen e provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes për të punuar si aktuar i autorizuar, (2023-2024) – Modelimi Stokastik;
 15. Vendimi për formimin e Komisionit për inventarizimin e fondeve dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve më 31 dhjetor 2023; dhe
 16. Manuali i Punës të Komisionit për inventarizimin e fondeve  dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve me datë 31 dhjetor i vitit 2023