1. Procesverbali i seancës së gjashtëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 13.7.2022 në orën 12:00;
  2. Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Off- site për vitin 2021,
  3. Raporti për ankimimet e paraqitura në AMS nga të siguruarit, përfituesit e sigurimeve dhe nga palët e treta të dëmtuara.
  4. Informacion për Zbatimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, më 30.06. 2022.
  5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2022 të Shoqërisë të Sigurimeve UNIKA LAJF SHA Shkup,
  6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2022 të Shoqërisë të Sigurimeve UNIKA SHA Shkup.