1. Procesverbali i seancës së dhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 12 prill të vitit 2023;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve HALK Osiguruvanje dhe marrjen e Aktvendimit;
  3. Vendim për ndryshimin e Vendimit për shqiptimin e masave mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Eurolink;
  4. Informacion lidhur me mbikëqyrjen off-site të Shoqërisë të Përfaqësimit në Sigurime Trend-MR SHA Shkup;
  5. Informacion lidhur me mbikëqyrjen off-site të Shoqërisë të Përfaqësimit në Sigurime Fortis Pro SHA Shkup;
  6. Informacion lidhur me mbajtjen e provimit për lëndën Rregullativa në fushën e sigurimeve.