1. Procesverbal i seancës së njëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 17.5.2022 në orën 12:00;
  2. Kërkesë nga Shoqëria Aksionare e Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup për dhënien e dakordimit për kompani të auditimit dhe dhënien e Aktvendimit për Shoqërinë e Shërbimeve të Auditimit PRAVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup që të ushtrojë auditimin e raporteve financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup për vitin 2022.