1.       Procesverbali i seancës së njëzetë e nëntë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 2 dhjetor të vitit 2022;

2.       Plani i Punës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023.

3.       Plani i Mbikëqyrjes në Terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023.

4.       Strategjia për Menaxhimin e Riskut të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, për periudhën 2023 – 2025.

5.       Plani Strategjik i Auditimit të Brendshëm për periudhën 2023-2025;

6.       Plani Vjetor i Auditimit të Brendshëm për vitin 2023,

7.       Vendimi për masat mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Triglav.

8.       Aktvendim për dhënien e dakordimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SHBS VEBER GAMA nga personi Slagjan Atanasovski,

9.       Aktvendim për dhënien e dakordimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SHBS VEBER GAMA nga personi Medin Jusufovski,

10.    Aktvendim për dakordim për anëtar të organit drejtues në Grave  JO-JETË për personin Salaudin Imami.

11.    Aktvendim për dakordim për anëtar të organit drejtues në KROACIA JO-JETË për personin Aleksandar Manev,

12.    Aktvendim për dakordim për ndryshimin e statutit të TRIGLAV JETË – rikapitalizim,

13.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Bojana Tushevska;

14.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Ruzhica Iliq,

15.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Kristina Daskallovska;

16.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Milena Taskova.

17.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Meri Baçovska,

18.    Aktvendim për revokim të licencës për përfaqësues për personin Marija Gjorgjieva,

19.    Raporti për  trajnimin e aktuarëve për lëndën SIGURIMI PENSIONAL.

20.    Informacion për arritjet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimeve në periudhën 1.1.-30.9.2022.

21.    Informacion mbi stabilitetin financiar për tregun e sigurimeve për periudhën 1.1.2022-

22.    Aktvendimi për formimin e Komisionit për inventarizimin e fondeve dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve më 31 dhjetor 2022 dhe Udhëzim për Punën e Komisionit për inventarizim.