1. Procesverbali i seancës së gjashtë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024, të mbajtur në datën 15.03.2024;
 2. Ndryshim i planit për mbikëqyrjen në terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, për vitin 2024,
 3. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës Triglav SHA Shkup.
 4. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse ndaj SHA të Sigurimeve VINER Lajf – Viena Inshurens Grup Shkup,
 5. Vendim për shqiptimin  e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE Shkup;
 6. Vendim për shqiptimin  e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup;
 7. Vendim për shqiptimin  e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Kroacia Osiguruvanje – Jetë SHA Shkup;
 8. Konkurs për çmimin vjetor për studiues të ri për punimin më të mirë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2024.
 9. Vendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit për përzgjedhjen e punimit më të mirë investigativ në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2024.
 10. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime me nr. PA 19-3-141 me datë 09.06.2017 të personit Aleksandar Zdravkoski.
 11. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime me nr.PA 14-3-758 me datë 07.12.2022 të personit Ilço Dimitrov,
 12. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime me Nr. PA 14-10-1176 me datë 19.12.2022 të personit Petre Dimovski.
 13. Raportit të provimit të zhvilluar në lëndën MATEMATIKA AKTUARIALE 1.
 14. Vendim për ndryshimin e selisë së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.