1.Llogaria Vjetore e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2019,

2.Politika e Cilësisë së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve,

3.Rregullore për formën dhe përmbajtjen e urdhër-pagesave kundërvajtëse,

4.Vendim për ndryshimin e Vendimit për vlerën e normës maksimale të interesit gjatë llogaritjes së provigjonit matematikor,

5.Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar nga Kompania për tregti dhe shërbime  KORAB AUTO KONTROL Shkup në Kompaninë e Brokerimit të Sigurimeve KORAB INS SHA Shkup,

6.Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të Autoritetit Drejtues në Halk Osiguruvanje SHA ​​Shkup për personin Slavço Taushanov,

7.Vendim për dhënien e pëlqimit të pjesëmarrjes kualifikuese nga Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AG e Gracit, Republika e Austrisë për të marrë aksione që përfaqësojnë një shumë totale kumulative më shumë se 75 për qind të totalit të aksioneve me të drejtë vote në Kompaninë e Sigurimeve EUROLINK Shkup,

8.Vendim për ndërprerjen e licencës për kryerjen e veprimtarive të sigurimit të brokerimit të OBD SAFE INVEST MACEDONIA SHA Shkup,

9.Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Sherif Jusufit,

10.Vendim për heqjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Snezhana Cvetanovska,

11.Vendimi për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Kate Aksentieva,

12.Vendim për heqjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Irena Pavlevska Stojanova,

13.Vendim për heqjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Zlatko Stojanovski,

14.Vendim për heqjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Merdije Imeri.