1. Rregullore mbi Investimin e Mjeteve të Provigjonit Matematik të cilat janë ndarë nga shoqëritë e sigurimeve mbi bazën e kontratave të sigurimit të jetës që lidhen me fondet investuese, kur i siguruari merr përsipër riskun e investimit, vlerësimit, mënyrën dhe afatet për raportim,
  2. Vendim për masat e mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve Triglav Osiguruvanje SHA Shkup,
  3. Vendim për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë Aksionare për Sigurime dhe Risigurime MAQEDONIA Shkup – Viena Inshurens Grup,
  4. Vendim për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë Aksionare për Sigurime EUROLINK Shkup,
  5. Vendim për dhënien e pëlqimit që Shoqëria për Shërbime të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIA SHPK Shkup të auditojë pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare për Sigurime VINER LIFE – Viena Inshurens Grup të Shkupit për vitin 2019,
  6. Vendim për dhënien e pëlqimit që Shoqëria për Shërbime të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIA SHPK Shkup të auditojë pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare për Sigurime dhe Risigurime  Maqedoni Shkup – Viena Inshurens Grup të Shkupit për vitin 2019,
  7. Vendim për ndërprerjen e përdorimit të licencës për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve të Shoqërisë Aksionare për Përfaqësim në Sigurime L.I.F.E Maqedoni SHA Shkup,
  8. Vendim për dhënien e pëlqimit Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft nga Grac, Republika e Austrisë për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup.