1. Vendim për dhënien e pëlqimit, Emil Kratovaliev të kryejë funksionin si anëtar i Bordit Drejtues të Kompanisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
  2. Raport vjetor për funksionimin e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2018,
  3. Raport vjetor për gjendjen dhe tendencat e tregut të sigurimeve për vitin 2018,
  4. Vendim për marrjen e masave të mbikëqyrjes nga mbikëqyrja e kryer në terren për Shoqërinë e Sigurimeve HALK Osigiruvanje SHA ​​Shkup
  5. Vendim për masat e mbikëqyrjes nga mbikëqyrja e jashtme për Shoqërinë e Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup,
  6. Vendim për dhënien e miratimit që Shoqërisë të Shërbimeve të Auditimit, Konsulencës dhe Taksave Diloit SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të TRIGLAV OSIGURUVANJE JETË SHA Shkup për vitin 2019,
  7. Vendim për dhënien e miratimit që Shoqërisë së Shërbimeve të Auditimit, Konsulencës dhe Taksave Diloit SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të TRIGLAV OSIGURUVANJE SHA Shkup për vitin 2019,
  8. Vendim për dhënien e miratimit që Shoqërisë së Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup të kryejë auditimin e pasqyrave financiare të EUROSIG SHA Shkup për vitin 2019,
  9. Vendim për miratimin e Shoqërisë të Shërbimeve të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Kompanisë së Sigurimeve UNIKA SHA Shkup për vitin 2019,
  10. Vendim për miratimin e Shoqërisë të Shërbimeve të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Kompanisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SH.A Shkup për vitin 2019,