1.Procesverbali i seancës së dytë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 18 janar të vitit 2023;

2.Raporti për realizimin e auditim për mbajtjen e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime (sezoni i provimeve – shtator 2022); dhe

3.Raporti për realizimin e auditim për mbajtjen e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të brokerimit në sigurime (sezoni i provimeve – shtator 2022).