1. Procesverbali i seancës së katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 16 shkurt të vitit 2024;
  2. Vendim lidhur me mosrakordimin e Shoqërisë së Brokerimit  në Sigurime VFP SHA Shkup.
  3. Vendim lidhur me mosrakordimin e Shoqërisë së Brokerimit  në Sigurime Smart Mani Solushens SHA Shkup.
  4. Vendim lidhur me mosrakordimin e NLB Banka SHA Shkup.
  5. Vendim lidhur me mosrakordimin e Shoqërisë së Brokerimit  në Sigurime M Broker SHA Shkup.
  6. Vendim lidhur me mosrakordimin e Shoqërisë së Brokerimit  në Sigurime PREMIUM INSHURENS SHA Shkup.
  7. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Përfaqësimit  në Sigurime Prva Zastapniçka SHA Shkup.
  8. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Përfaqësimit  në Sigurime Trend MR SHA Shkup.
  9. Informacion për bilancet financiare, realizimet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimeve në periudhën 1.1.-31.12.2023 (4k2023)