1. Procesverbal i seancës së 27-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 20 shtator të vitit 2023.
  2. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  3. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues të shoqërisë së sigurimeve KROACIA OSIGURUVANJE SHA – Shoqëri e Sigurimit të Jetës Shkup, për personin Maja Stankovska Kostova.